Na podstawie kalendarza kościelnego z uwzględnieniem dzieła ks. Piotra Skargi T.J. oraz innych opracowań i źródeł
na wszystkie dni całego roku ułożył
Ks. Władysław HozakowskiŻYWOTY  ŚWIĘTYCH   PAŃSKICH  -   23. P A Ź D Z I E R N I K A

23. Października


Święty Ignacy z Konstantynopola, patryarcha

(+ r. 878)

   Z cesarskiej rodziny pochodził święty Ignacy; matką jego była Proskopia, córka cesarza Nicefora; ojcem był Michał, który po śmierci Nicefora, wstąpił na tron państwa rzymskiego na wschodzie w Konstantynopolu. Nie długo przecież pozostał przy władzy; rokosz podniósł przeciw niemu Leon Ormianin; nie chcąc narażać kraju na przelew krwi, zrzekł się Michał korony, usunął się do klasztoru pod Konstantynopolem, aby zdala od świata razem z żoną i dziećmi żyć w cichem ustroniu zakonnem. Wtedy to syn jego Teofilakt przyjął imię Eustachego, a 14-letni Nicet imię Ignacego; sam zaś cesarz nazywał się odtąd Atanazym.
   Byłej rodzinie cesarskiej płynęło życie długo w spokoju; całą pełnią zażywali wewnętrznych pociech, jakie dać może uczciwa służba Boża na samotności. Jedynie herezya obrazoburców, popierana przez cesarza Leona, dawała się młodemu Ignacemu odczuwać, ponieważ opat klasztoru był jej zwolennikiem i godził rozmaitemi drogami na prawowierność swych zakonników. Znosił młodzieniec udręczenia cichem sercem, bo wiedział, że doskonałość zakonna nie polega na usunięciu się od świata, lecz na dążności, codziennie samemu sobie obumierać. Cnota Ignacego wyniosła cesarskiego syna na godność opata; po śmierci swego prześladowcy.
   Tymczasem w Konstantynopolu nastąpiły zmiany w politycznych stosunkach. Po Leonie i Michale II. nastąpił Teofil; wszyscy troje byli obrazoburcami. Dopiero wdowa po Teofilu, imieniem Teodora, przywróciła w imieniu małoletniego Michała III. powagę nauk katolickich i usunęła Jana patryarchę jako zwolennika herezyi; po czteroletnich rządach Metodego godność biskupią w stolicy państwa otrzymał Ignacy opat.
   Gorliwość nowego biskupa wkrótce ciężkie na niego sprowadziła chwile. W poczuciu swych pasterskich obowiązków wystąpił przeciw Bardasowi, wujowi Michała III.; napominał go do porzucenia kazirodczych stosunków, dla których rozpustnik był wypędził prawowitą żonę; w kościele odmówił mu Komunii św. jako publicznemu grzesznikowi, nadto wyklął go z jedności kościelnej. Bardas dyszał zemstą; pozyskał rozwiozłego siostrzeńca dla swych planów. Aby utorować sobie drogę do samowolnego postępowania, usunęli krewniacy cesarzową Teodorę i jej córki do klasztoru, skazali Ignacego na wygnanie, a na jego miejsce ogłosili patryarchą rzezańca Focyusza; stało się to roku 854.
   Był to niejako początek udręczeń Ignacego. Bardas nie ustawał w prześladowaniu swego przeciwnika, na którego był podniósł swego czasu miecz w świątyni Pańskiej; sromoty swej nie mógł, bo nie chciał zapomnieć; widział także, że Focyusz się nie ostoi przy swej godności, póki Ignacy oporu się nie wyrzeknie. Przedstawiał więc prawowitego patryarchę jako rokoszanina i spiskowca, który niepokoi lud; grozi cesarzowi i państwu niebezpieczeństwem. Na podstawie fałszywych oskarżeń krwawe rozpoczęły się przesłuchy i badania. Służba Ignacego znosić musiała tortury. Sam patryarcha cierpiał jakoby był największym zbrodniarzem; odbierał policzki; wlekli go siepacze z sobą z wyspy Terebintus, na której przebywał, przez rozmaite miejscowości i więzienia, aż go okutego w kajdany zostawili na wyspie Lesbos roku 859. W tym samym czasie ogłosił nieprawnie Focyusz Ignacego jako pozbawionego godności patryarchy.
   Aby uzyskać potwierdzenie papieskie, wysłał Focyusz kłamliwy list do Mikołaja jako biskupa rzymskiego; donosił, że Ignacy dla podeszłego wieku i choroby był się zrzekł patryarchatu; prosił o przysłanie legatów celem ułożenia nowych stosunków. Papież w odpowiedzi podkreślił nieprawowitość rządów Focyusza, wysłał wszakże dwóch biskupów, którzy mieli rozpatrzeć się w zawikłaniach. Zdawało się Ignacemu, że czas spokoju dlań nadchodzi; zawiodły go oczekiwania. Wezwany z klasztoru z Terebintus, dokąd był znowu przewieziony, stanąć musiał przed zgromadzeniem, w którem znajdowali się tylko oskarżyciele. Przybrał był się w szaty biskupie; zdarli mu je słudzy; zostawili mu tylko suknię zakonną. Naglony do zrzeczenia się godności dzierżonej, Ignacy odpowiadał odmownie. Wtedy gwałtem przytrzymano rękę jego, która bezwiednie pisać musiała akt rezygnacyi. Focyusz tryumfował; Ignacy, otoczony przez straże, przebrać się musiał za wieśniaka, aby ujść najętym skrytobójcom, którzy czyhali na jego życie. Bóg opiekę roztoczył nad sługą Swym; pościg nieraz Ignacego napotykał, a jednak go nie ujął, bo go nie poznawał. Głosem ludu był skazaniec niewinnym. Głos ten się objawił w całej swej siłe, gdy wkrótce po ucieczce Ignacego gwałtowne trzęsienie ziemi zagroziło Konstantynopolowi. Żądaniom ludności zawdzięczał Ignacy zachowanie swego życia; opuścił swe kryjówki, aby zamknąć się w klasztorze Terebintus.
   Na wieść o tych wypadkach papież Mikołaj na synodzie stanął w obronie Ignacego, wyklął Focyusza i zażądał, aby wygnańca przywrócić do dawnej godności. Listy papieskie nie wywarły żadnego skutku. Natomiast kara Boża miała dać świadectwo niewinności. Bardas padł ofiarą zabójstwa z rozkazu cesarskiego; cesarz zginął z ręki swego powiernika Bazylego, który przywłaszczył sobie tron państwa. Focyusz szukał sposobów, aby się utrzymać przy patryarchacie. Zwołał biskupów, aby zaznaczyć samodzielność Kościoła greckiego, niezależność rzekomą od Rzymu, a nawet rzucić klątwę na papieża. Były to ostatnie wysiłki zbrodniczego rzezańca. Cesarz Bazyli usunął Focyusza i przywołał Ignacego z klasztoru, aby objął rządy patryarchatu r. 867.
   Po jedynastu latach udręczeń niewinność Ignacego świetne odniosła zwycięstwo. Focyusz był na wygnaniu. Zwolenników jego jednał prawowity biskup łagodną wyrozumiałością. Na jego prośby ówczesny papież Hadryan zwołał r. 869 sobór powszechny do Konstantynopola; prądy, wywołane i podsycane przez Focyusza, zostały potępione powagą nieomylnego w sprawach wiary i obyczajów Kościoła całego. W podeszłym wieku, bo liczył już bowiem około 80 lat, Ignacy umarł świątobliwie jako nieustraszony obrońca wiary i jej gorliwy wyznawca dnia 23. października r. 878.
   Przeciwieństwo, jakie się za Focyusza wyłoniło przeciw biskupowi rzymskiemu, było źródłem do rozdwojenia pomiędzy Kościołem greckim i łacińskim. Zawiść nurtowała pomiędzy Grekami; schyzmę zupełną wywołał 150 lat później Michał Cerularyusz; do dzisiaj trwają nieszczęsne jej skutki.


     Nauka


   Wyraz schyzma pochodzi z greckiego; oznacza rozdział, rozdwojenie, odłączenie się od jedności. W sprawach Kościoła oznacza wyraz schyzma odłączenie się od jedności przez nieuznanie posłuszeństwa trwałego wobec najwyższego zwierzchnika, t. j. papieża czyli biskupa rzymskiego. Wszyscy wiec ci, co nie chcą uznać władzy papieskiej, pozatem inne zachowują prawdy wiary nienaruszone, nazywają się schyzmatykami.
   Zwykle jednak z schyzmą łączy się herezya, bo powodem do odłączenia się od jedności z Kościołem są, jak uczą doświadczenie i dzieje, fałszywe nauki, potępione przez najwyższą władzę w Kościele chrześcijańskim. Gdzie przeważa rokosz wobec władzy papieskiej, mówimy pomimo błędów co do wiary o schyzmie; gdzie przeważa natomiast fałsz nauki co do wiary lub obyczajów, mówimy o herezyi.
   Jak źródłem wszystkich występków, tak i źródłem schyzmy jest zwykle pycha, która nie chce się ugiąć pod jarzmo posłuszeństwa. Dowodzi tego Focyusz, dowodzą i jego następcy i poplecznicy. Trudno przełamać pychę, brak uzupełnić posłuszeństwa. Stąd też pomimo wszelkich wywodów schyzmatyk nie łatwo wraca do jedności z Kościołem. Głównie miłosierdzie Boże może tu okazać Swą niespożytą siłę. Cały Kościół rosyjski, Kościół grecki do dzisiaj należy do schyzmy. Modlić się musimy do Boga, aby chrześcijaństwo w jedną złączyło się całość i spełniły się najrychlej słowa Zbawiciela: Że jeden będzie pasterz i jedna owczarnia.


     Inni święci z dnia 23. października:


   Św. Seweryn, biskup z Kolonii. - Św. Ammon, biskup z Toul. - Bł. Boecyusz, filozof. - Bł. Bonifacy II., papież. - Św. Klerydona, dziewica. - Św. Jan Kapistran, Frańciszkanin. - Św. Leokadyusz, biskup z Auch. - Św. Oda, wdowa. - Św. Piotr Paschazy, biskup z Jaen, męczennik. - ŚŚw. męczennicy Serwandus i Germanus. - Św. Werus, biskup z Salerno.