Na podstawie kalendarza kościelnego z uwzględnieniem dzieła ks. Piotra Skargi T.J. oraz innych opracowań i źródeł
na wszystkie dni całego roku ułożył
Ks. Władysław HozakowskiŻYWOTY  ŚWIĘTYCH   PAŃSKICH  -   20. L U T E G O

20. Lutego


Święty Eucheriusz z Orleans, biskup

(743.)

   Z znamienitych krwią, a pobożnych rodziców urodził się Eucheriusz w Orleanie w Francyi. Powiadają, że przed przyjściem Eucheriusza na świat matka jego miała w nocy niezwykłe widzenie i objawienie, bo anioł z niebios jej się ukazał i na usilne prosby matki tak jej pobłogosławił jak i dziecięciu, które nosiła w łonie, stwierdzając tym sposobem szczególniejszą nad obojga opiekę Bożą.
   Łaski chrztu św. udzielił Eucheriuszowi znany z pobożności swej biskup z Autun, imieniem Ansbert. Wsparte obfitością odebranej łaski, małe chłopię siedmioletnie z całym zapałem zabrało się do nauki. Przy nadzwyczajnych zdolnościach nie sprawiała mu żadnych trudności, a łaska Boża przyczyniła się do tego, że wkrótce ogarnął cały ogrom nauk mianowicie duchowych, że najulubieńszą jego księgą zosteło Pismo św., które codziennie odczytywał, aby coraz większe odnosić pożytki, a tem samem i postępować w doskonałości chrześcijańskiej.
   Właśnie zajmowanie się gorące księgami Pisma św. miało nie mały zwrot wywołać w życiu św.Eucheriusza; poruszyły go słowa Pawła św., że przemija obraz tego świata (I.Kor.7,31), bo go pouczyły o znikomości wszelkich dóbr doczesnych; poruszyły go też słowa tego samego apostoła, że mądrość tego świata jest głupstwem u Boga (I.Kor.3,19), bo wyjaśniły mu, że jedynie u Boga płynie prawdziwa mądrość do życia potrzebna. Stąd też natchnięty łaską odczuwał niezmierną do świata i jego ponęt odrazę tak bardzo, że postanowił opuścić wszystkie zwodnicze stosunki ziemskie, a wstąpić do klasztornego zacisza, aby tam mądrością Bożą tem pewniej przygotowywać swe wieczne zbawienie. Usunął się do opactwa Jumieges w Normandyi r. 714.
   W klasztorze spotęgowały się cnoty Eucheriusza do niebywałej siły. Doskonałość nowego zakonnika coraz większe robiła postępy; nietylko przykładem i wzorem była dla współbraci zakonnych, ale nadto źródłem do rozgłosu i chwały w dalekie strony. To też rozumiemy, że kiedy umarł biskup Orleanu, a stryj Eucheriusza, jednogłośnie nasz święty na biskupią został obrany stolicę. Znaną była jednak skromność i pokora Eucheriusza; powstały obawy, że nie przyjmie godności, która wyprowadzi go z klasztoru i wielki ciężar na niego złoży odpowiedzialności przed Bogiem za powierzone owieczki. Wezwano więc pomocy ówczesnego namiestnika królewskiego czy kanclerza, Karóla z przydomkiem Młot, aby nakazał Eucheriuszowi przyjąć ofiarowane mu dostojeństwo. Karól chętnie zgodził się na prosbę, bo sam już wiele słyszał o cnotach zakonnika, godnego więc biskupstwa. Podobno nawet w razie trwałego oporu gwałtem rozkazał Eucheriusza przeprowadzić z klasztoru do Orleanu.
   Wylewał łzy Eucheriusz przed braćmi klasztoru, by mu nie pozwolili wracać do stosunków światowych i zagrażać własnemu swemu zbawieniu. I bracia płakali nad żalem Eucheriusza, ale nie chcieli się woli Bożej sprzeciwiać, która powoływała cichego zakonnika na następcę apostołów Chrystusowych. Przezwyciężyli swą miłość i pozwolili Eucheriuszowi opuścić klasztor r. 721, aby w Orleanie przyjął święcenie biskupie.
   Apostolską też żarliwość rozwinął nowy biskup. Wielkie miał staranie o przybytki Boże; troszczył się o ich czystość, ozdobę, i chędogość; nie znosił niczego w nich , coby się sprzeciwiało celowi i przeznaczeniu świątyń Pańskich. Nie mniejszą opieką otoczył duchowieństwo, domagająć się od sług Bożych życia wewnętrznego; tak na duchowieństwo jak i na powierzony lud wpływał napomnieniami, naukami, usuwając wszelkie zdrożności, naleciałości w uczciwej poprawie życia. Przybywał do klasztorów i parafii, aby rozluźnione obyczaje karcić, ganić nadużycia, wszystko oprzeć na zbawiennych na nowo zasadach. Ubogim oddawał większą część biskupich swych dochodów; zaopatrywał ich nietylko w pożywienie, ale i w szaty i potrzeby inne do życia.
   Sława biskupich rządów Eucheriusza, jego osobiste przymioty nie uspokoiły przeciwników jego; czem bowiem znaczniejszy był wpływ Eucheriusza na życie chrześcijańskie dyecezyi i poza dyecezyą, tem większą budził zawiść i zazdrość mianowicie przez to, że nagrody i kary, pochwały i nagany udzielał bez względu na osobę i jej stanowisko. Nie zawahał się newet zgromić samego Karóla namiestnika, kiedy zaczepił dobra kościelne pod pozorem, że potrzebuje środków na dalszą wojnę z Saracenami i na wynagrodzenie rycerstwa za służby czynione i położone zasługi. Wszelkiemi siłami opierał się Eucheriusz takiemu bezprawiu; nie mógł mu jednak zupełnie przeszkodzić, a nawet na siebie ściągnął zacięty gniew Karóla i jego otoczenia. Skutki tego szkodliwego naprężenia wkrótce miały się odbić na Eucheriuszu.
   Kiedy bowiem Saraceni wpadli do Akwitanii i pustoszyli cały kraj, ruszył Karól z wojskiem Burgundów i Franków przeciw nim; pobił nieprzyjaciela i wielkie odebrał mu zdobycze. Wracając z pola wojny, przybył Karól pod sam Orleans, nie wstąpił do miasta ani nie przyjął uroczystego powitania, ale kazał biskupowi przybyć za sobą do Paryża. Przewidywał Eucheriusz podstępność odebranego rozkazu, który go usuwał z grona ukochanych owieczek; posłuszny jednak władzy jako od Boga pochodzącej, a może w nadzieji ułagodzenia gniewu w Karolu, udał się biskup Orleanu do wskazanego mu miasta.
   Po 16 latach biskupich rządów Eucheriusz nigdy już nie miał wrócić do swej stolicy w Orleanie. Skoro bowiem przybył do Paryża, przeciwnicy nie dopuścili go przed Karola; podniecali gniew namiestnika uwagami złośliwemi, że biskup nie oddaje mu należytej czci, oporem swoim nawet oraz naganami wprost poniża jego godność. Ulegając podszeptom służalczym otoczenia Karól rozkazał uwięzić Eucheriusza i przeprowadzić go za karę do Kolonii jako na miejsce wygnania.
   Niesprawiedliwość, jaką znosić musiał Eucheriusz, usposobiła z góry mieszkańców Kolonii bardzo przyjaźnie; pozyskał sobie wygnany biskup serdeczną miłość na miejscu nowego pobytu, a węzły serdecznej miłości zacieśnił osobistymi przymiotami swemi i swą działalnością. Nie dziw, że wieści o wpływach Eucheriusza podniecały gniew Karóla; postanowił go usunąć z Kolonii. Jako miejsce ponownego wygnania upatrzył sobie zamek położony niedaleko miasta Luttich, a straż nad biskupem zlecił księciu Robertowi.
   Zmiana miejsca pobytu przyniosła tylko korzyści ściganemu niełaską Karola Eucheriuszowi. Książe Robert bowiem odrazu poznał w biskupie męża wedle myśli i woli Bożej, oddanemu przejętym obowiązkom i staraniom o wieczne zbawienie tak swoje jak drugich. Troska Eucheriusza o potrzeby ubogich natchnęła księcia Roberta myślą, aby zrobić go swym jałmużnikiem i oddać mu część swego mienia do dowolnego rozporządzania. Nie dosyć na tem: sam przejęty troską o cel swój wiekuisty zgodził się na prośby Eucheriusza, aby usunąć się mógł do klasztoru St. Troud i tam wyłącznie Bogu żyć i pamięci swych obowiązków.
   W ten sposób minęło sześć lat niezasłużonego wygnania; nigdy żadna skarga nie wyszła z ust Eucheriusza na niesprawiedliwość Karola lub na podstępność swych przeciwników. Chorobę, jaka go dotknęła, uważał za zapowiedź bliskiego rozstania się z światem. W chwili śmierci jasność niebiańska otoczyła jego postać jakoby zmysłowe stwierdzenie na ziemi tej jasności, jaka za życie cnoty pełne go czekała w niebiesiech. Spokój przenikający w chwili śmierci jego duszę i słodycz niewymowna były przedsmakiem tego szczęścia wiecznego, jakiego zażywać miał odtąd w chwale Bożej. Umarł r. 743. Bóg grób jego rozmaitymi wyróżnił cudami, które aż nadto dobitnie wykazywały. że Eucheriusz był prawdziwym sługą i przyjacielem Pana niebieskiego.


     Nauka


   Słowa św.Pawła, że obraz tego świata przemija, nakłoniły św.Eucheriusza do zerwania wszelkich węzłów łączących go z ziemią. Zrzekł się dóbr, zaszczytów, radości ziemskich. Zbadaj siebie, czy te słowa apostolskie nauczyły ciebie prawdziwego sądu o wartości tego wszystkiego, co daje świat; czy masz konieczne przekonanie, że dobra doczesne są znikomością, bo giną; że zaszczyty i godności są podnietą do zarozumiałości a może i pychy; że radości są tylko chwilowem upojeniem, zapomnieniem o radościach wiecznych? Pamiętaj na słowa mędrca Pańskiego w Starym Zakonu: Obaczyłem we wszystkich marność i udręczenie myśli, a iż nic nie trwa pod słońcem (Ekl.2,11). Podobnie mówi i Tomasz a Kempis: Wszystko jest próżnością, miłość wyjąwszy Boga i służbę Jego. Próżnością jest szukać znikomych dóbr i ufność w nich pokładać.
   Jak Eucheriusza tak i ciebie w pracy nad zbawieniem duszy nie powinny powstrzymywać żadne względy ludzkie. Bo niczego nie potrzebujesz się wstydzić oprócz złego; względy zaś na świat nie pozwalają ci unikać złego a czynić dobre. Nie ludzie i świat panem twoim, ale Bóg - stąd też Jego wola dla ciebie miarą i wytyczną uczynków; lepiej zyskać upodobanie Boże niż poklask świata; nieszczęściem dla ciebie rozbudzić gniew Boży a bawić się przyjaźnią ludzką.
   Przed nikim z ludzi nie potrzebujesz się kryć i chować z swą chęcią spełniania woli Bożej i z swymi uczynkami, bo ci, co ganią ciebie, może się naśmiewają lub do złego ciągną, sami nie jaśnieją cnotą; są przeciwnie zbiorowiskiem występnych grzeszników, przewrotnych duchów, są właśnie gorszą cząstką społeczeństwa ludzkiego; ich więc zasady nie mogą być dla ciebie drogowskazem życia ani więc też powodem, abyś pracy do celu wiekuistego lekomyślnie odbiegał.
   Zresztą cnoty dla świata wstydzić się nie potrzebujesz; świat nie miłuje jej, ale ją przynajmniej szanuje. Wie bowiem dobrze, że wśród burz życia jedynie cnotliwy ostoi się mąż, że nigdy też występność życia nie przyczyniła się do żadnych stałych korzyści bądź to poszczególnej osoby bądź to poszczególnych społeczeństw. Cnotliwość i cnota same w sobie są bezwzględnie dobrem ducha, dlatego też są przedmiotem nienawiści szatańskiej, a upragnieniem wszystkich dobrze myślących.


     Inni święci z dnia 20. lutego:


   Św. Eleutery z Konstantynopola, biskup i męczennik. - Św. Eleutery, biskup z Tournay. - Św. Gallus, kapłan. - Św. Leon cudotwórca, biskup z Catania. - Św. Paula, dziewica. - Św. Sadot, biskup i męczennik. - Św. Ulryk, kapłan i pustelnik. - Św. Wiktor i św. Korona, męczennicy.